0 ريال 0

طرح کتاب پلاس انتشارات رسا

 

انتشارات رسا به پاس قدردانی انتخاب کتب این انتشارات توسط اساتید در ترم جاری مبادرت به ارائه خدمات افزون بر کتاب با عنوان " کتاب پلاس" می نماید. کتاب پلاس مجموعه ای از خدمات متنوع به اساتید و دانشجویان می باشد .

 

این طرح با الگوبرداری از ناشران بزرگ دنیا و در جهت بهبود فرآیند تولید علم، آموزش و یادگیری و تقویت ارتباط میان مخاطبین با انتشارات رسا راه اندازی می گردد.
از دیگر خدماتی که توسط اساتید و دانشجویان عضو سامانه کتاب پلاس این مرکز به عنوان افزونه قابل بهره مندی می باشد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 
 

به زودی به لیست فوق خدمات دهندگان دیگری اضافه خواهد شد.

در سامانه کتاب پلاس انتشارات رسا، اساتید و دانشجویان هر یک به میزان نقش شان در توسعه، ترویج و تقویت این جامعه ها آموزشی از خدمات متنوع سامانه بهره مند می گردند و نیز با برقراری ارتباط میان  کتاب های انتشارات رسا به درس ها و رشته های دانشگاهی به استاد در جهت انتخاب بهترین کتاب برای تدریس کمک می کند و پس از انتخاب کتاب توسط استاد، خدمات کتاب پلاسی به آنها و دانشجویان آنها ارائه می گردد.

 

برای عضویت اساتید کلیک نمایید:

http://sadna.ketabplus.com/publisher/Marketing/rasa

 

برای عضویت دانشجویان کلیک نمایید:

http://sadna.ketabplus.com/Account/RegisterStudent

 

 برای ورود کلیک نمایید:

http://sadna.ketabplus.com/account/login