0 ريال 0

کتابی که هر فردی که دغدغه فهم قدرت و سرنوشت ایران را دارد باید آن را بخواند.

 

دسترسی چامسکی به انبوه اطلاعات  و نحلیل های شگفت او درباره مسائل پشت پرده تحولات اجتماعی امروزجهان، به ویژه موضوعاتی از قبیل کارکرد رسانه های نوین، جهانی شدن، نظام آموزشی بحران های زیست محیطی فراگیر نظامی_ صنعتی، که گاه بسیار مغایر از ان چیزی است که حتی بین سیاستمداران و فرهیختگان رایج است، فعالین سیاسی جوامع تحت سلطه و حتی جهان پیشرفته را برای هرگونه تحول دگرگون سازی، ناگزیر از مطالعه نظریه های او می سازد.

این کتاب گویای دغدغه های اندیشمندان و فرهیختگان امریکایی درباره موضوعات یاد شده است که در قالب بیش از 300 پرسش از چامسکی مطرح شده و وی با استفاده از اطلاعات دقیق خود از حقایق انکارناپذیر و مستند، به پاسخ آنها پرداخته است.